Karvian Kirin jäsentenväliset kilpailut

Ajankohta: 2019-03-12

Naiset

Sarja 59 kg
1. Mai Yamada KarKi (-01/57,2) 49 kg (21+28) 68,31 p.

Sarja 76 kg
1. Päivi Tuuliniemi KarKi (-66/75,2) 71 kg (32+39) 84,47 p.

Miehet

Sarja 61 kg
1. Elias Kaurahalme KarKi (-05/55,6) 66 kg (30+36) 101,61 p.

Sarja 73 kg
1. Mikko Lind KarKi (-03/71,5) 88 kg (40+48) 114,51 p.
2. Mikko Käkelä KarKi (-05/71,8) 72 kg (32+40) 93,46 p.

Sarja 89 kg
1. Joona Husu KarKi (-02/88,5) 127 kg (57+70) 148,01 p.

Sarja +109 kg
1. Kari Niemenmaa KarKi (-06/111,6) 68 kg (30+38) 72,70 p.