Urheilijoiden antidopingsopimus

URHEILIJOIDEN ANTIDOPINGSOPIMUS

Urheilijoiden antidopingsopimus 1.1.2022 alkaen (hyväksytty johtokunnassa 15.12.2021)

1. Sopimuksen osapuolet

Tämä sopimus on solmittu Painonnostoliiton lisenssin lunastaneen Urheilijan ja Suomen Painonnostoliitto SPNL ry:n (myöhemmin Painonnostoliitto) välille.

2. Sopimuksen voimassaolo ja mahdollinen irtisanominen / purkautuminen, sekä uuden sopimuksen solmiminen

Sopimus hyväksytään Suomen Painonnostoliiton lisenssin hankkimisen yhteydessä, tämän jälkeen antidopingsopimus on voimassa toistaiseksi.

  • Lisenssi ja sopimuksen hyväksyminen vaaditaan liiton alaisiin kilpailuihin osallistumiseksi.
  • Lisenssi tulee olla hankittuna ja sopimus hyväksyttynä liiton alaisiin kilpailuihin ilmoittautuessa.

Antidopingsopimus voidaan urheilijan tai Painonnostoliiton toimesta irtisanoa päättymään kuluvan kalenterivuoden loppuun. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti tai muulla todistettavalla tavalla, esim. sähköpostitse. Urheilijalla ei ole oikeutta kilpailla Painonnostoliiton toimivallan piiriin kuuluvassa kilpailussa sen jälkeen, kun tämän sopimuksen voimassaolo on joko sopimuksen irtisanomisen tai purkautumisen johdosta päättynyt.

Uutta antidopingsopimusta tai vastaavaa muuta sopimusta ei voida tehdä samojen osapuolten kesken uudestaan ennen kuin vähintään kaksi (2) vuotta on kulunut siitä, kun antidopingsopimuksen voimassaolo on joko irtisanomisen tai purkautumisen johdosta päättynyt.

Antidopingsopimuksen irtisanominen jommankumman osapuolen toimesta ei estä Antidopingasioiden kurinpitolautakuntaa määräämästä sääntöjen mukaista seuraamusta kyseessä olevalle urheilijalle sopimuksen voimassaoloaikana tapahtuneen dopingrikkomuksen johdosta.

3. Sitoutuminen

Urheilija ja Painonnostoliitto sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa:

  • Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä
  • Painonnostoliiton toimintasääntöä, kilpailutoiminnan sääntöjä, kurinpitosääntöä, antidopingohjelmaa sekä edellä mainittuja sääntöjä täydentäviä määräyksiä,
  • Kansainvälisen Painonnostoliiton (IWF) antidopingsäännöstöä ja –määräyksiä,
  • Maailman Antidopingtoimiston (WADA) Maailman antidopingsäännöstöä (WADC) sekä
  • Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) antidopingsäännöstöä.
  • Urheilija sitoutuu pidättäytymään urheilussa kiellettyjen aineiden ja menetelmien käytöstä sekä muista dopingrikkomuksista. Dopingrikkomukset ja urheilijalle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.
  • Urheilija on velvollinen tuntemaan kulloinkin voimassa olevat antidopingsäännöstöt sekä painonnoston osalta urheilussa kielletyt aineet ja menetelmät.

Edellä mainittuihin säännöstöihin ja Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa –luetteloon on linkit Painonnostoliiton www-sivuilla osoitteessa www.painonnosto.fi.

Muuta antidopingtietoa on saatavilla Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n www-sivuilta osoitteesta www.suek.fi.

4. Dopingvalvonta ja -testaus

Urheilija on dopingtestauksen piirissä kilpailuissa ja kilpailujen ulkopuolella.

5. Kurinpito

Painonnostoliitto, tai sen asemesta taikka sen lisäksi, Kansainvälinen Painonnostoliitto (IWF) voi päättää urheilijalle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

6. Alaikäisen sopimus, sopimuksen voimassaoloaika ja yhteystietojen muutokset

Alaikäinen (alle 18-vuotias) urheilija tarvitsee huoltajan suostumuksen sopimuksen tekemistä (lisenssin lunastamista) varten.

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi, kunnes urheilija itse ilmoittaa lopettavansa urheilu-uransa ja irtisanoo tämän sopimuksen erillisellä ilmoituksella.

Sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jolloin urheilija lunastaa Painonnostoliiton lisenssin (maksupäivä).

Urheilija on velvollinen ilmoittamaan Painonnostoliitolle yhteystietojen muutoksista.

7. Vahingonkorvaus

Mikäli urheilija syyllistyy dopingrikkomukseen, on hänen korvattava siitä aiheutuva välitön taloudellinen vahinko Painonnostoliitolle.

Jos urheilijan on todettu syyllistyneen dopingrikkomukseen, urheilija on velvollinen maksamaan rikkomusajankohtaan mennessä maksetun mahdollisen valmennus-, leiritys- ja kilpailutuen tai vastaavan takaisin Painonnostoliitolle kahden vuoden ajalta ennen rikkomusta.

Dopingrikkomuksen tapahtuessa kansainvälisessä kilpailussa, on urheilijan aina maksettava vahingonkorvauksena Painonnostoliitolle vähintään se rahamäärä, jonka Painonnostoliitto joutuu rikkomuksesta maksamaan IWF:lle (esim. 2015 positiivinen testitulos oli 5000 USD, b-pullon avaaminen 500 USD).

8. Valitusoikeus

Urheilijalla on oikeus valittaa dopingrikkomuksista ja niiden seuraamuksista urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä mainituin edellytyksin.