Matkustussäännöt (27.6.2024)

1 § Yleistä 

Tämä yleisohjeistus on tarkoitettu kaikille joukkueen jäsenille selkeyttämään toimintatapoja arvokilpailuihin liittyen. Ohjeita noudatetaan kaikissa kilpailuissa, joihin Suomen Painonnostoliitto on valinnut joukkueen.  

Ohjeet on laadittu, jotta vältyttäisiin myös turhilta päällekkäisyyksiltä. Joukkueen jokaisen jäsenen tulee olla selvillä tehtävistään ja velvoitteistaan. Urheilijoilla ja valmentajilla voi olla lisäksi henkilökohtainen sopimus Suomen Painonnostoliiton kanssa, jossa on määritelty henkilökohtaiset vastuut ja velvoitteet.    

Mikäli joukkueen jäsenellä on parannusehdotuksia näihin ohjeisiin tai mikäli kilpailumatkoilta on raportoitavaa (positiivista tai negatiivista), niin palautteen voi antaa nimettömänä liiton puheenjohtajalle, johtokunnalle, valmennuksen asiantuntijaryhmälle, maajoukkuekapteeneille tai vastuuvalmentajille.  

Joukkueeseen valittujen henkilöiden tulee muistaa, että he ovat Suomen painonnoston PR-henkilöitä. Kunkin henkilön tulee huolehtia omalta osaltaan siitä, että esiintyminen on mallikelpoista ja esimerkillistä. Ala-ikäisiltä kielletään päihdyttävien ja huumaavien aineiden käyttö SPNL:n edustustehtävissä. 

 

2 § Painonnostoliiton johtokunta ja asiantuntijaryhmät 

 • Johtokunta päättää kunkin joukkueen valinnasta. Esityksen joukkueesta johtokunnalle tekee vastuuvalmentajat yhteistyössä valmennuksen asiantuntijaryhmän (VA) kanssa. Esityksessä tulee huomioida sen hetkinen voimassa oleva liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio. Joukkueen teknisten toimihenkilöiden esityksen johtokunnalle tekee kilpailutoiminnan asiantuntijaryhmä (KTA).  
 • Johtokunta valitsee Suomen joukkueelle johtajan. Jos joukkueen johtajaa ei erikseen valita, niin joukkueen vastaava valmentaja toimii joukkueen johtajana.  
 • Johtokunta käsittelee kilpailumatkojen raportit ja ryhtyy niiden vaatimiin mahdollisiin toimenpiteisiin.  
 • Joukkueeseen voidaan valita ainoastaan henkilöitä (urheilijat, valmentajat, taustat, kokousedustajat, tuomarit jne.), joilla ei ole saatavia SPNL:lle perinnässä ja/tai avoimia painonnostoon liittyviä kurinpitotoimia, kuten toimintakieltoa tai sakkoja.  

 

3 § Liiton toimisto 

 • Tiedottaa joukkueen valinnoista välittömästi joukkueen jäsenille ja medialle.  
 • Suorittaa tarpeelliset ilmoittautumiset ja varaukset kilpailujen järjestäjille.  
 • Matkustussuunnitelman laatimisessa toimistoa avustavat kilpailuihin valittu vastuuvalmentaja, joukkueen johtaja tai VA:n puheenjohtaja.  
 • Varaa ja ostaa urheilijoiden sekä valmentajien kanssa sovitut matkaliput, maksaa kilpailuista aiheutuvat muut kulut kisajärjestäjälle ja järjestää tarpeelliset matkavaluutat joukkueelle. Mikäli joukkueen jäsen haluaa hankkia matkaliput itse, niin hän ilmoittaa toimistoon hankkimansa lentolipun aikataulut ja lentojen numerot. Mikäli itse hankittu lippu on toimiston esittämää kalliimpi, tulee joukkueen jäsenen maksaa erotus itse.  
 • Huolehtii, että joukkueen vakuutukset ovat kunnossa.  
 • Huolehtii edustusasut joukkueelle.  
 • Valmistautuu lähettämään matkalta lähetettävät tiedotteet ja tulokset medialle.  
 • Vastaa muista käytännön tehtävistä matkaan ja kilpailuihin liittyen.  
 • Toimiston estyessä tehtävien suorittamisesta vastaa valmentajapooli, jota organisoi joukkueen johtaja tai vastuuvalmentaja, tai muut asiantuntijaryhmät.

4 § Edustusasut 

Maajoukkueen vastuuvalmentajat laativat vuosittain liiton toimistolle nimilistan säännöllisesti edustustehtäviin valittavista urheilijoista, valmentajista ja muista joukkueen jäsenistä.  

Liitto pyrkii hankkimaan maajoukkueeseen valituille ja nimetyille vakiourheilijoille, valmentajille ja muille joukkueen jäsenille maajoukkueen sponsorin kustantamat edustusasut. Mikäli sponsori sopimus mahdollistaa, niin liitto luovuttaa nimetylle joukkueelle henkilökohtaisen varustepaketin ilman maksua. Varusteiden haltijan on pidettävä niistä hyvää huolta, mikäli joku varuste häviää tai tuhoutuu, niin haltijan on korvattava sen arvo liitolle. Haltija vastaa asusteiden pesusta ja ottaa ne mukaan kaikkiin edustustilaisuuksiin.  Jos sponsori tukea ei saada edustusasujen hankintaan, niin urheilijat, valmentajat ja joukkueen muut jäsenet lunastavat edustusasun itselleen omakustanteisesti. 

Satunnaisesti edustustehtävissä olevat urheilijat, valmentajat ja muut joukkueen jäsenet hankkivat edustusasun omakustanteisesti tai vaihtoehtoisesti varustepaketti lainataan heille liitosta tapahtuman ajaksi. 

Edustusasuja saa käyttää ainoastaan kansainvälisillä kilpailumatkoilla ja edustustilaisuuksissa (esim. lehdistötilaisuuksissa), eikä niitä saa luovuttaa kenellekään toiselle. Edustusasua on käytettävä aina esiinnyttäessä kilpailujen aikana kilpailulavalla (esittelyt, varsinaiset kilpailut, palkintojenjako, avajaiset ja päättäjäiset). 

Edustusasujen vakituisilla haltijoilla on mahdollisuus hankkia urheilijasopimuksen mukaisesti asuihin liiton yhteistyökumppanien lisäksi omien sponsoriensa logoja.  

Olympiakilpailuissa tai muissa vastaavissa Suomen joukkueen yhteiskilpailuissa (esim. universiadit) seurataan järjestäjän sääntöjä. 

 

5 § Joukkueen johtaja 

Joukkueen johtaja tai tämän puuttuessa joukkueeseen nimetty vastuuvalmentaja varmistaa, että edellä mainitut toimiston tehtävät tulevat tehdyiksi ajoissa ja auttaa tarvittaessa niissä.  

Tehtävät:  

 • Avustaa toimistoa matkanjärjestelyissä selvittämällä joukkueeseen valittujen matkustusta arvokilpailupaikkakunnalle sekä matkustusaikataulut. 
 • Avustaa valmentajia ja toimiin tarpeen vaatiessa myös itse valmentajana. 
 • Huolehtii, että joukkueella on liiton edustusasut asianmukaisessa kunnossa.  
 • Vastaa käytännönasioista kilpailumatkan aikana kuten majoitukset, ruokailut, raha-asiat jne.  
 • Vastaa joukkueen käyttäytymisestä ja tarvittaessa puuttuu epäkohtiin.  
 • Varmistaa, että riittävä ennakkotiedotus on liiton puolelta hoidettu julkiselle sanalle – tiedotteet, tiedotustilaisuus.  
 • Tiedottaa kilpailutulokset mahdollisimman pikaisesti tiedotusvälineille ja liitontiedotusvastaavalle/toimistolle, mieluiten myös artikkeli kilpailun kulusta liiton nettisivuille.  
 • Tulokset lähetetään vähintään seuraaville:  

tulokset@painonnosto.fi  

sport@stt.fi  

yle.urheilu@yle.fi  

 

6 § Vastuuvalmentaja 

Tehtävät ennen matkaa:  

 • On yhteydessä toimistoon ja sopii käytännön toimenpiteistä   
 • On yhteydessä urheilijoihin ja varmistaa potentiaaliset lähtijät ilmoitettavaksi preliminary entryyn  
 • Ilmoittaa joukkueen final entry -tiedot   
 • Vahvistaa final entryn ennen kilpailua  
 • On yhteydessä urheilijoihin ja henkilökohtaisiin valmentajiin ja ottaa selvää heidän näkemyksestään viimeistelyharjoituksista, alkupainoista ja tavoitteista.  
 • Ottaa selvää kilpakumppaneiden tuloskunnosta ja potentiaalista.  
 • Vastuuvalmentaja jakaa tarvittaessa tehtävät valmentajapoolin henkilöiden kanssa  

Tehtävät kilpailupaikalla:  

 • Tarkistaa ja tiedottaa joukkueelle:  
 • Ruokailuajat ja paikat  
 • Majoitukset  
 • Harjoittelupaikan ja -ajat  
 • Kuljetukset harjoitus- ja kilpailupaikoille  
 • Tarkistuspunnitusmahdollisuudet  
 • Mahdollisuus saunaan  
 • Käy läpi urheilijoiden kanssa kilpailun aikataulut, alkupainot, lämmittely, tavoitteet ja muut kilpailun kannalta oleelliset asiat. 

Tehtävät kilpailutilanteessa:

 • Vastaa kilpailussa valmennuksesta ja taktiikasta ellei etukäteen toisin päätetä. Tähän kuuluu mm. lämmittelyn ajoitus, alkupainoista ja korotuksista päättäminen.  
 • Vastuuvalmentaja vastaa kilpailussa työnjaosta, jos paikalla on useampi valmentaja tai tukihenkilö. 

7 § Urheilija ja hänen henkilökohtainen valmentajansa

On aina etuoikeus saada edustaa maataan, ja urheilijan tulee kokea maan edustustehtävä kunnia-asiana ja suhtautua tehtävään sen edellyttämällä tavalla.  

 • Liitto valitsee joukkueen aina voimassa olevien valintakriteerien perusteella.  
 • Liiton toimisto tai joukkueen valmentaja on ennen kilpailua yhteydessä valittuihin urheilijoihin tai alaikäisen urheilijan vanhempiin sekä valmentajaan, jos sellainen on.   
 • Urheilijan tulee valmistautua kilpailuihin niin, että mahdollisesti tarvittava painonpudotus omaan sarjaan sujuu kohtuullisesti kilpailuiden yllättävistäkin olosuhteista riippumatta.  
 • Liiton voimassa olevan matkakorvaussäännön mukaan urheilijat vastaavat itse ulkomaisten kilpailumatkojen kotimaisista matkakuluista ja B/C rajan tehneet urheilijat vastaavat myös ulkomaan matkakuluista ellei toisin ole sovittu.  
 • Mikäli joukkueeseen valittu urheilija sairastuu, loukkaantuu tai tulee jokin muu este, hänen on välittömästi ilmoitettava siitä joukkueen valmentajalle.  
 • Mikäli ennen kilpailumatkaa tulee sairastumis- ym. matkan estäviä tapauksia ja niistä aiheutuu liitolle turhia kuluja, niin kulut tulee matkan peruneen urheilijan maksettavaksi, jollei hän pysty esittämään lääkärintodistusta jolla kulut saadaan mahdollisesti katettua vakuutuksesta.  
 • Urheilijoiden keskuudesta voidaan valita kapteeni kisatapahtumalle tai ikäryhmän koko maajoukkueelle. 
 • Urheilija on vastuussa olinpaikkatietojen kirjaamisesta Adamsiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

8 § Tekniset toimihenkilöt

Kilpailujen laadusta ja säännöistä riippuu kuuluvatko tekniset toimihenkilöt (tuomarit, tekniset tarkastajat, juryn jäsenet, kilpailujen lääkärit) varsinaisesti joukkueeseen vai eivät. Riippumatta kuuluuko tekninen toimihenkilö joukkueeseen vai ei ja riippumatta siitä, kuka hänen matkansa maksaa, koskee tämä säännöstö myös teknisiä toimihenkilöitä.   

MM- ja EM-kilpailut kaikilla ikätasoilla sekä opiskelijoiden MM-kilpailut:  

 • Kaikkea ”näkyvää” joukkueen valmentamiseen tai huoltamiseen liittyvää toimintaa on vältettävä. Tekninen toimihenkilö ei voi toimia lämmittelytilassa vapaavuoroillaan valmentajien apuna.  
 • On välitettävä kaikki oleellinen sääntöihin ja kilpailutapahtumaan liittyvä tieto valmentajille ja nostajille etenkin siinä tapauksessa, jos nämä saapuvat kilpailupaikalle kongressin ja eri kokousten jälkeen, joissa tilaisuuksissa näitä tietoja mahdollisesti jaetaan.  
 • On puututtava urheilijoiden mahdollisiin teknisiin suoritusvirheisiin valmentajaa konsultoiden.  
 • On oltava joukkueen johtajan/valmentajan kanssa säännöllisessä yhteydessä koko tapahtuman ajan. 

Muut kv. arvokilpailut kuten PM, Baltic Cup CH, Nordic Cup, maaottelut jne:  

 • On kaikin tavoin autettava joukkuetta ja sen yksittäisiä urheilijoita mahdollisimman hyvään suoritukseen niissä rajoissa, mitä teknisen toimihenkilön tehtävät sallivat.  
 • Mikäli tekninen toimihenkilö on nimetty myös joukkueen johtajaksi, kaikki johtajan tehtävät lankeavat automaattisesti myös hänelle.  
 • Liiton voimassa olevan matkakorvaussäännön mukaan tekniset toimihenkilöt vastaavat itse matkakuluistaan niin koti- kuin ulkomaisissakin kilpailuissa. Tarvittaessa liiton toimisto tekee matkavaraukset ja laskuttaa kulut tekniseltä toimihenkilöltä.  
 • SPNL kustantaa 1-2 teknistä toimihenkilöä aikuisten PM-kilpailuihin maksamalla lennon ja/tai majoituksen (pois lukien kotimaan matkat)  liiton taloudellisen tilan mukaan.

9 § Kannustusjoukot arvokilpailuissa

Henkilökohtaiset valmentajat tai huoltajat saavat osallistua arvokilpailumatkoille täysin omakustanteisesti seuraavin ehdoin:  

 • Yksi henkilökohtainen valmentaja tai huoltaja saa olla mukana oman suojattinsa kilpailussa. Tällöin rooli, ellei erikseen muuta sovita, on olla nostajan tukena ja tsempata nostajaa parhaimpaansa. SPNL:n nimeämä vastuuvalmentaja hoitaa tässäkin tapauksessa varsinaisen valmennustyön (katso 6 § vastuuvalmentajan tehtävät).  
 • Henkilökohtaiset valmentajat akkreditoidaan Suomen joukkueeseen. Henkilökohtainen valmentaja on itse vastuussa akkreditointi -ja majoituskuluista. 
 • Mikäli henkilökohtainen valmentaja erikseen pyytää, niin matkavaraukset tekee liiton toimisto ja laskuttaa matkat ennen lähtöpäivää tai henkilökohtainen valmentaja ostaa matkansa itse ja ilmoittaa tiedot liiton toimistoon.  
 • Olympiakilpailuihin valinnoista ja osallistumisesta päättää Suomen Olympiakomitea.

Muut kannustusjoukot: 

 • Muut kannustusjoukot matkustavat kilpailuihin omakustanteisesti ja järjestävät matkansa itse. Heitä ei akkreditoida Suomen joukkueeseen.  
 • Kannustusjoukot vastaavat itse pääsylippujen hankkimisista kilpailuihin. 

10 § Digitaalisten välineiden ja sosiaalisen median käytön ohjeistus 

Tässä osiossa käsitellään digitaalisten välineiden ja sosiaalisen median käyttöä joukkueen jäsenille. Kaikkien joukkueen jäsenten tulee käyttää digitaalisia välineitä ja sosiaalista mediaa vastuullisesti.  

Periaatteet 

Positiivinen viestintä: Kaiken julkisen viestinnän, mukaan lukien sosiaalisen median postaukset, tulisi olla positiivista ja rakentavaa. Vältä negatiivista kommentointia kilpailijoista, tuomareista tai järjestäjistä.  

Yksityisyys ja turvallisuus: Kaikkien tulee olla tietoisia henkilökohtaisten ja joukkueen tietojen jakamisesta. Herkkää tai luottamuksellista joukkueen sisäistä tietoa ei saa jakaa ilman asianmukaista lupaa.  

Brändin ja imagon ylläpito: Tulee muistaa, että sosiaalisessa mediassa esiintyminen heijastaa paitsi jokaisen henkilökohtaista imagoa, niin myös Suomen Painonnostoliiton ja koko joukkueen imagoa. Tulee toimia aina tavalla, joka tukee ja edistää näitä kuvia positiivisesti.  

Vuorovaikutus: Viestinnän tulee kannustaa positiiviseen vuorovaikutukseen fanien ja seuraajien kanssa. Konflikteja ja kiistanalaisia aiheita tulee välttää, ne voivat johtaa negatiiviseen julkisuuteen.  

Vastuu: Jokainen joukkueen jäsen on henkilökohtaisesti vastuussa omasta digitaalisesta käyttäytymisestään.   

Noudattamalla näitä periaatteita, joukkueen jäsenet voivat käyttää digitaalisia välineitä ja sosiaalista mediaa tavalla, joka tukee henkilökohtaista ja joukkueen positiivista imagoa.