PNOK 1

Alla Painonnoston ohjaajakoulutus 1 suorittaneet aakkosjärjestyksessä*

Aaltonen Henna
Aalto Pella2024
Aaltonen Susanna
Aamurusko Annastiina
Aatsinki Ilkka
Agbejule Marielle
Ahlbäck Susanne
Ahlfors Joakim
Ahtola Alexander2023
Ala-Maunus Anton
Alakärppä Niiki
Alarousu Anita
Alarousu Rauno
Alastalo Johanna
Ali-Marttila Maaren
Allenius Tommy
Anneberg Teemu
Antila Heidi
Antman Petter
Arminen Heini
Aro Sanna
Arvilommi Anni
Arvio Seena
Arvola Jussi
Bergendahl Krista
Björkell Janina
Blom Jaana
Borgenström Antti
Brandt Jarno
Broman Sofia
Burke Tomi
Bäckström Jannike2024
Cajan Matti
Cajan Mira
Demidoff Marko2023
Dobrin Daniel
Einesalo Tomi
El Khattabi Amina
Enke Henrik
Eronen Oona
Eskelinen Eerik
Eskola-OliviaJohanna2023
Evans Laura
Faehnle Maija
Grönberg Minna2023
Haapalainen Henrik
Haapiainen Heidi
Hakala Anne
Hakala Laura
Hakala Niko-Petri
Halvari Moona
Hannola Hilla
HannulaLotta2023
Harju Mirva
Harju Teemu
Hartikainen Venla2023
Haukirauma Jenni
Hautala-RuhaSuvi2023
Hautaniemi Rauli
Heikkinen Juho
Heinonen Ira
Helenius Emilia2023
Helkamo Jutta
HelkamoJarno2023
Hentunen Lauri
Hiisijärvi Henna
HinkkanenToni2023
Hokkanen Krista
Holmberg Jessica
Honkanen Mia2023
Hovi Emilia
Huhtamäki Ville
Huhtasaari Marko
Huiskonen Petri
Hukkinen Nea
Huovinen Noora2023
Husa-Russell Johanna
Husso Carl
Huusko Jenni
Hynynen Toni2023
Hyvärinen Matti
Häkkinen Jussi
Häkkinen Laura
Hämäläinen Miia
Hänninen Mari
Härkänen Ari
Iivonen Tuomas
Ingo-Vesterinen Annika2023
Inkala Tuomas
Isokivijärvi Kari
Isola Terho
Issakainen Hanna
Jaakkola Tomi
Jaatinen Tommi
Jády Zsófia 2023
Jalanko Petri
Joensuu Jenni
Jokela Olli
Juvonen Eero
JürgensonGerta2023
Jämsen Ronja
Järvinen Joonas
Kaas Elisa
Kahranaho Eero
Kaijanen Lassi
Kaikkonen Ville
Kalapudas Sarianne
Kangasniemi Nina
KankaanmäkiRoope
Kantola Petteri
Kapanen Emmi2023
Karjala Tiina
Karjalainen Aleksi
Karjalainen Antti
Karjalainen Antti
Karlsson Kasper2023
Karppinen Hannele
Karttunen Juha
Katajisto Mauri
Kaunismaa Janita
Kauppinen Allison
Kauppinen Mirkka
Kauranen Niko
Keijama Ulla
Keinonen Valter2024
Kemppainen Jemiina
Kenttämaa Jari
Keskinen Jarno
Keskinen Lauri
Keskinen Markus
Keskitalo Hanno2023
Kitula Petri
Klytseroff Elias
Knaapi Elina
Knutti Jan
Kohtala Jyrki
Koistinen Erno
Koivisto Timo
Koivu Iina2024
Kopola Beerit
Korhonen Heini
Korhonen Jatta
Korhonen Mikko
Korhonen Kii2023
Korkia-Aho Anne
Kortesalmi Aleksi
Koskela Niko-Matti
Koskela Santeri2023
Koskela-Kontu Marika
Koski Paula
Koski Piia
Koski Tarja
Koskinen Samu
Kosola Vilma
Kosonen Tero
Kotikumpu Piia
Kotilainen Tero
Kotonen Mikko
Kovalainen Niina
Kozharskaya Elena
Kujala Tiina
Kukkula Christian
Kullaa Tuomas
Kumlin Maria
Kumpulainen Antti
Kuningas Laura
Kunnari Raimo
Kunnari Teresa
Kurki Mikael
Kurttila Heli2024
Kylänpää Meri
Kytöjoki Jani
Kärki Juuso
Kömi Niko
Köngäs Anu
Laakso Jyrki
Lahtinen Tuula
Laitinen Anni
Laitinen Heikki
Laitinen Mika
Laitinen Niina
Lalli Rebekka
Launis Liisa
Lehterä Ilari
Lehtinen Risto
Lehtinen Viivi
Lehtiniemi Henna
Leikola Heikki
Leinokari Sofia
Leinonen Joni2023
Lemmetty Anni
Lepola Mikko
Leppänen Roope
Levo Lars
Lillsunde Sami
Lindblom Mika2023
Lindgren Jaakko
Lindgren Saila-Mari
Lindholm Joakim
Lindholm Mikael
Lindqvist Vilma
Lindroos Tea
Loikkanen Sanna-Maija
Loukusa Reeta-Mari
Luoma Kalle
Luoma-Aho Johanne
Luukkainen Annika
Luukkainen Jenni
Lybeck Barbara2023
Lyly Joona
Lähteelä Katja
Länsisola Mika
Löfberg Oda
Majamaa Karoliina
Malinen Ismo
Mannila Piia
Mantila Mikko
Mantila Niina
Mantila Susanna
Marin Heikki
Markkanen Senja2023
Marstio Ilari
Martikainen Mika
Martikkala Teresa
Martimo Sofia
Martinmäki Samu
Mattila Mikko
Mattila Teemu
Maunonen Sami
Mears Roy
Meeri Virpi
Metsätalo Kimmo
Miettunen Kari
Mikkola Juha
Mikkola Roosa
Mikkonen Heli
Moliis Antti
Murdoch Tiina
Muukkonen Miira-Mari
Myllymäki Mikko
Myllyrinne Martti
Mäcklin Heli2023
Mäennenä Jukka
Mäkelä Anniina
Mäkelä Lasse
Mäki-Aho Emma
Mäkikangas Virve
Mäkinen Jyri
Mäkinen Sinikka
Mäkinen Teea
Mäkitalo Elias2023
Mäkynen Mikko
Mäkäräinen Riitta
Mäyrä Karoliina
Määttä Jouni
Mönkö Janni
Mörsky Jesse
Naakka Anna-Maija
Nevala Niina
Nevalainen Nea2024
Niemelä Joel
Niemelä Lasse
Niemi Henna
Niiranen Anni
Nisula Tommi
Nojonen Matti
Norberg Harri
Nordman Nils
Nukari Pauli
Nummela Juuli2023
Nummivuori Petri
Nuorala Nonna
Nuutinen Ulla2023
Nykopp Joonas
Nyström Kim
Oikari Tuomas
OikarinenJuho2023
Ojala Olli
Ollonen Erkka
Paal Piret
Pahtaharju Paula2023
Pajula Ina
Pakarinen Niku
Panu Marko
Parkkonen Juha
Partanen Antti
Partanen Laura2023
Partio Petteri
Pasanen Ville
Pasula Jani
Peippo Laura
Pekkala Ilkka
Peltola Jaakko-Antti
Peltonen Jukka-Pekka
Peltonen Milla
Peltoniemi Mika
Penttinen Kristiina
Perez Gamarra
Perälä Ville
Pesu Martti
Pietiläinen Janne
Pihlainen Pinja
Pihlflyckt Sara
Piirainen Taija
Piiroinen Juuli
Piispa Markus
Pimiä Juhani
Podduikin Katja2023
Pohjonen Nelli
Pollari Antti
Porola Olli
Poutanen Kalle-Petteri
Putus Mari
Pylväläinen Mika
Pöllänen Anniina
Pöllänen Janne
Pöyhönen Juha2023
Raekorpi Ida2023
Raitis Mikko
Raja Niko
Rajala Jenni
Rantanen Antti
Rantanen Markus
Rapo Markku
Rasinkangas Antti
Raudaskoski Jessika
Raudasoja Mikko
Reinikainen Lassi
Reinikainen Miika
Rekikoski Marjaana2021
Rentola Matleena
Riekkinen Jani
Rissanen Jussi
Rissanen Mika
Romo Anni
Ronkainen Tiia
Ropponen Janne
Ropponen Susanne
Rouvali Joni2024
Rumpunen Marko
Runtti Sanna
Ruohoaho Anni2023
Ruostepuro Anna
Ruotinen Jukka
Ruotsalainen Olli2023
Ruotsi Jenni
Ruotsi Sami
Ruuhijärvi Timo
Ruutu Jyri
Ryynänen Niko
Räisänen Jarmo
Rättyä Keijo
Saarela Leena-Kaisa
Saari Salla
Saastamoinen Marko
Sallinen Iiro2023
Sallinen Suvi2024
Salmi Jussi
Salmi Tomas
Salmijärvi Samu
Salminen Arttu
Salminen Esa
Salminen Lauri
Salo Esko
Salokannel Meri
Salomäki Iiro
Salonen Milla
Sandell Satu
Sandström Erik
Satkola Roosa
Satta Jasmin
Savolainen Jari
Savolainen Paula
Savolainen Sanna
Seipäjärvi Juho
Selvenius Kira
Sepponen Kirsi-Liisa
Seppänen Anni
Sihvonen Miro2023
Sihvonen Heidi2023
Siiskonen Hanna
Silverang Elina
Similä Eveliina
Simojoki Tero
Simola Eetu2023
Simola Marika2023
Simola Tero
Sipilä Noora
Sissonen Eemeli
Skog Hannamari
Snäll Silja
Soininen Laura
Sorsa Pekka
Sorvari Janne
Sten Rasmus2023
Suhonen Samuli
Suihko Vesa
Suomalainen Mika
Suonpää Marianna
Suopajärvi Tapani
Supattra Suni
Takala Ville
Talonpoika Johannes
Tammikivi Annukka
Tanskanen Marko
Tarvainen Lotta-Emilia
Telaranta Sanni
Tella Tia-Maria
Tervanen Tomi
Tihtonen Tapio2023
Tihveräinen Anetta
Tiihonen Satu-Sirkku
Tiitinen Niko
Tikka Lotta
Tikkala Tuomas
Tikkanen Lauri
Timonen Anne
Toivokainen Neea2023
Toivonen Sanni
Toivonen Sara2024
Tolonen Noora2023
Tornberg Jaakko
Torola Neea
Toveri Tapio
Tuhkasaari Katja2023
Tuomaala Heidi
Tuovinen Joni2023
Tuppurainen Manu
Turpeinen Juha
Turtiainen Oscar
Turtiainen Kalle
Turto Lauri
Turunen Aki
Turunen Jesse
Tuuliniemi Päivi
Tyynelä Saara
Törmänen Jarmo
Törnqvist Sara
Ulvi Vesa
Uusitalo Hanna
Vahomäki Annika
Vaihevuori Kalle
Vainio Anniina
Vainionpää Tiina
Vaittinen Tuomas
Valli Laura
Van Renterghem Tuisku
Vehmas Heikki
Veija Janne
Veki Salla
Veteli Heli
Veteläinen Asko
Vienonen Heli
Vierelä Pasi
Viiri Nita
Viitamäki Anna-Sofia2023
Vilén Sanna
Vilenius Asta
Villilä Karoliina
Vilska Mari
Virolainen Antti
Vuohijoki Pauli
Vuolle Joonas2023
Vähäkoitti Ville
Vähäkoski Anni
Vähämäki Jenna
Vähätiitto Jussi2023
Väkevä Antti
Välikangas Nina
Välitalo Pekka2023
Väre Janne2023
Wiklund Samuel2024
Wikström Jonas
Wistbacka Nea2023
Ypyä Anne
Åberg Karoliina
Ågren Janina
Äijälä Joonas

*SPNL ei luovuta koulutettujen henkilötietoja eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Koulutettujen nimet julkaistaan, ellei koulutettu sitä henkilökohtaisesti kiellä.