Kansalliset kisat, Turku (TAK)

Ajankohta: 2021-10-30

Naiset

Sarja 71 kg
1. Matilda Laurila TAK (-01/66,40) 100 kg (47+53) 127,065 p.

Sarja 81 kg
1. Satu Töykkälä TAK (-83/78,50) 154 kg (70+84) 179,547 p.

Sarja +87 kg
1. Nea Hukkinen TAK (-97/90,50) 189 kg (85+104) 207,908 p.
2. Karoliina Lempiäinen TAK (94/90,30) 139 kg (61+78) 153,028 p.
3. Auni Somero TAK (-81/88,60) 108 kg (41+67 N40SE) 119,735 p.

Miehet

Sarja 67 kg
1. Heikki Malkavaara PuKa (-45/66,60) 87 kg M75SE (37 M75SE+50 M75SE) 118,218 p.

Sarja 89 kg
1. Klaus Eloranta TAK (-93/81,45) 268 kg (123+145) 324,878 p.

Sarja 96 kg
1. Tero Puisto TAK (-72/89,80) 155 kg (65+90) 179,480 p.

Sarja 102 kg
1. David Husaini TAK (-90/99,80) 235 kg (105+130) 260,774 p.