Avoimet Savon piirinmestaruuskilpailut, Leppävirta

Ajankohta: 2020-03-14

Kansalliset

Naiset

N50

Sarja +87 kg
1. Pirjo Saukkonen LepU (-68/88,9) 82 kg (32+50) 90.795 p.

N45

Sarja 59 kg
1. Hanna Tossavainen Sawo (-75/58,5) 67 kg (27+40) 92,020 p.

N40

Sarja 71 kg
1. Hanna Siiskonen SaWo (-78/69,8) 98 kg (44+54) 121,126 p.

Sarja 81 kg
1. Niina Ovaskainen SaWo (-79/80,0) 135 kg (62 N40SE+ 73) 156,058 p.

N23

Sarja 76 kg
1. Linnea Ristolainen SaWo (-99/75,8) 146 kg (69+77) 173,037 p.

N20

Sarja 64 kg
1. Josefina Reini KelVi (-02/59,6) 127 kg (56+71) 172,324 p.

Miehet

M80

Sarja 73 kg
1. Juhani Oikarinen KelVi (-38/69,6) 95 kg (40+55) 125,618 p.

M70

Sarja 96 kg
1. Aimo Varis KonnU (-46/89,5) 122 kg (52+70) 141,476 p.

M65

Sarja 81 kg
1. Tuomo Ryynänen IisVi (-54/78,2) 143 kg (55+88) 177,021 p.

Sarja 96 kg
1. Kari Varis KonnU (-53/91,5) 143 kg (63+80) 164,25 p.

M60

Sarja 81 kg
1. Risto Hård KelVi (-60/80,9) 140 kg (60+80) 170,293 p.

M40

Sarja 109 kg
1. Taisto Ryynänen KiurU (-79/107,4) 281 kg (121 M40SE+ 160) 304,029 p.

Sarja +109 kg
1. Sami Arola EV (-77/111,0) 160 kg (70+90) 171,352 p.

Jäsentenväliset

Miehet

P13

Sarja 81 kg
1. Lauri Mähönen KiurU (-07/78,6) 105 kg (45+60) 129,632 p.

Sarja 89 kg
1. Asko Karppinen KiurU (-94/85,7) 200 kg (90+110) 236,541 p.